تسمه های مسی در ارتینگ و حفاظت از صاعقه مورد استفاده قرار می گیرند

تسمه مسی

تسمه مسی

82000 تومان