پایه برق گیر جهت اتصال به سیم SLD

پایه برق گیر جهت اتصال به سیم SLD

پایه برقگیر جهت اتصال به سیم و تسمه SLD2

پایه برقگیر جهت اتصال به سیم و تسمه SLD2

پایه برقگیر دیواری HL

پایه برقگیر دیواری HL

پایه دیواری برقگیر

پایه دیواری برقگیر