تسمه مسی

تسمه مسی

82000 تومان

باسبار های ارت

شینه ارت BET

880000 تومان

کلمپ اتصال دو سیم به استراکچر SC

کلمپ اتصال دو سیم به استراکچر SC

کلمپ اتصال سیم به استراکچر SCN

کلمپ اتصال سیم به استراکچر SCN

کلمپ اتصال سیم و تسمه به میل ارت GRC 6

کلمپ اتصال سیم و تسمه به میل ارت GRC 6

میله ارت و متعلقات آن

میله ارت مس سخت